Den ergonomiske konsu-lent er en hjemmeside for arbejdsmiljøgruppen, ar-bejdsmiljøudvalget, ergo-nomifaglige konsulenter og ergonomistuderende  om ergonomiske problem-stillinger på hovedsageligt danske arbejdspladser

Links:

 

Hovedsponsor:

Arbejdsmiljøcentret

Autoriseret arbejdsmiljørådgivning

 


Teksterne på hjemmesiden er samlet i dokumenter

og kan frit downloades her. (PDF-format)

 

Teori:

Konsulentrollen:

 

Ergonomifaglig:

 

 

Tekniske hjælpemidler:

Manuel håndtering:

 
 

 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com Redaktør:   gf@denergonomiskekonsulent.dk

Om den ergonomiske konsulent