Konsulentrollen:

 

 

 

 

 • En opbyggelig historie

 

 • En konsulent-historie

Links:

 

 

 

Hovedsponsor:

Arbejdsmiljøcentret

Autoriseret arbejdsmiljørådgivning

 

 

 

 

En case

 

 

Forløbet:

 

Den daglige sikkerhedsleder fra X-købing vaskeri har kontaktet deres kontaktperson hos os (konsulentvirksomheden), fordi medarbejderne i deres APV har påpeget problemer med tunge løft, dårlige arbejdsstillinger og EGA. Da vores kontaktperson er tekniker, henvender han sig til mig og beder mig om at kontakte virksomhedens daglige sikkerhedsleder.
På et møde mellem den daglige sikkerhedsleder og mig anbefaler jeg, at jeg gennemgår virksomheden m.h.p. de påpegede problemer, hvor jeg anvender Arbejdstilsynets analysemodeller fra At-vejledningerne om:

·         ”vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser”,

·         ”løft, træk og skub” og

·         ”Ensidigt belastende arbejde og ensidigt gentaget arbejde”

 

 

Analyse af forløbet

 

Set i bagklogskabens klare lys, kan man prøve at lægge de tre organisationsforstå-elser ned over forløbet af ovennævnte case:

 

 

På baggrund af min analyse udarbejder jeg et kort over virksomheden, hvor belastningen for hver enkelt arbejdsplads er markeret med et grønt, gult eller rødt logo for hhv. arbejdsbevægelser, tunge løft og EGA.
Herved ville virksomheden have et hurtigt og illustrativt billede af, hvor alvorlige problemerne evt. er, samt hvor i virksomheden de findes.
Endvidere aftales det, at jeg på baggrund af analysen udarbejder nogle løsningsforslag, som skal diskuteres på et møde mellem sikkerhedsudvalget og mig.
Der aftales endvidere en dag, hvor jeg sammen med sikkerhedslederen kan gennemgå virksomhedens enkelte arbejdspladser og registrerer problemernes omfang.

Da jeg møder op den aftalte dato, har den daglige sikkerhedsleder kun 5 minutter til at tale med mig, fordi han skal deltage i et vigtigt møde, som han havde glemt den dag, vi aftalte denne dato. Han mener ikke vi skal finde en anden dato, fordi de skal bruge mit materiale på næste sikkerhedsudvalgsmøde om 3 uger. Han synes derfor, at jeg selv bare skal gå rundt og snakke med folkene og registrere det, jeg nu har brug for. Han har i øvrigt heller ikke haft tid til at orientere medarbejderne om, at jeg kom, så hvis der er nogle, der ser undrende ud, så skal jeg bare fortælle, hvem jeg er, og hvad jeg laver.
Jeg går derfor ud i virksomheden og laver en dataregistrering ud fra egne observationer og ud fra medarbejdernes kommentarer. Og på baggrund af denne registrering udarbejder jeg som aftalt et oversigtskort over belastningerne og nogle forslag til løsninger, som så skal diskuteres og kvalificeres på næste sikkerhedsudvalgsmøde.

To dage efter virksomheden har modtaget mit materiale kontakter virksomheden deres kontaktperson hos os (min kollega der var tekniker) og beder ham om at sige til mig, at de ikke er tilfredse med min kortlægning og at jeg skal lave den om. Han kan selvfølgelig ikke love, at jeg vil lave den om, men aftaler at jeg skal kontakte dem for at få afklaret, hvad problemet er.

Da jeg kontakter den daglige sikkerhedsleder stiller han mig om til direktøren, som er ham der har ønsket en ny kortlægning. Han giver udtryk for, at den kortlægning, jeg har lavet, er alt for negativ – der er alt for mange røde felter på det udarbejdede oversigtskort. Han har i øjeblikket store problemer med medarbejderne, idet de er midt i nogle forhandlinger om løn og arbejdsvilkår, og hvis de ser denne negative kortlægning, vil det være vand på deres mølle. Og i øvrigt – som han påpeger – så er virksomheden jo et helt almindeligt vaskeri, som ikke adskiller sig fra alle andre vaskerier i Danmark, hvorimod i Vietnam (hvor han havde været ude for et år siden) der så det hundrede gange værre ud.
Endvidere var der en række data, som jeg havde fået fra medarbejderne, som var helt forkerte. Disse oplysningernes validitet burde jeg selvfølgelig have clearet af med den daglige sikkerhedsleder, inden jeg brugte dem i min analyse. Og i øvrigt så var han stærkt utilfreds med, hvordan jeg i det hele taget kunne finde på at rende rundt på virksomheden alene uden at have sikkerhedslederen med.
Så han oplevede helt klart, at min analyse var meget langt fra virkeligheden, og den ville han lægge ned i skuffen, så medarbejderne ikke kunne se den. Når jeg havde lavet en mere reelt visende analyse, så kunne vi snakke sammen igen.

Jeg måtte forholde direktøren, at de observationer, jeg selv havde foretaget m.h.t. vægt, arbejdsstillinger/-bevægelser og EGA, dem kunne jeg selvfølgelig ikke neddrosle med mindre, han kunne godtgøre at det var nogle helt specielle produktionsforhold den dag, jeg lavede dataregistreringen, hvilket jeg ikke kunne afvise. Men hvis dette var tilfældet, så burde den daglige sikkerhedsleder og medarbejderne have orienteret mig om dette.
M.h.t. de oplysninger, jeg havde fået af medarbejderne, og som han mente var fejlbehæftede, så beklagede jeg selvfølgelig dette og ville gerne arbejde de korrekte oplysninger ind.
Og så måtte jeg også lige påpege overfor ham, hvad der var for rammer, som jeg var blevet bedt at arbejde under, og som var aftalt med den daglige sikkerhedsleder – den repræsentant han selv havde valgt skulle stå for kontakten til os.

Dette var direktøren ikke tilfreds med, så rapporten blev lagt ned i skuffen – selv om jeg påpegede at han havde pligt til i flg. arbejdsmiljøloven at vise den til sikkerhedsudvalget.

Et par dage senere bliver jeg ringet op af en faglig medarbejder fra vaskeriarbejdernes fagforbund, som havde hørt at vi havde lavet en rapport over belastningerne på det pågældende vaskeri, og han ville gerne dels snakke med mig om, hvad jeg havde fundet ud af, samt have en kopi af rapporten tilsendt.
Jeg måtte derfor gøre fagforeningsrepræsentanten opmærksom på, at jeg havde fuld tavshedspligt overfor tredjemand mhp oplysninger fra virksomheden. Hvis han ønskede en rapport, måtte han tage kontakt til virksomheden og bede dem om at sende en kopi. Jeg var lovmæssigt forpligtet til ikke at videregive nogle oplysninger.

6 år senere bliver jeg igen kontaktet af virksomheden, som i mellemtiden havde fået nye ejere. I salgskontrakten havde de nye ejere fået indført, at den gamle ejer var forpligtet til at aflevere virksomheden, hvor arbejdsmiljøet fremtrådte sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. De nye ejere ville derfor gerne have mig til at gennemgå virksomheden m.h.p. om dette punkt var opfyldt. Jeg kunne derfor orientere den nye ejer om, at der lå en 6 år gammel rapport over de ergonomiske belastninger, og med mindre produktionsapparatet var blevet skiftet væsentligt ud siden da, så var denne stadig gyldig.
Så vidt jeg har kunnet følge med i sagen, så blev der på denne baggrund et økonomisk mellemværende mellem de nye og den gamle ejer.

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

  Copyright ® 2003 CompanyName.com Redaktør:   gf@denergonomiskekonsulent.dk

  Om den ergonomiske konsulent